Senior klub - SK

sídlo: 8. mája 686, 089 01 Svidník
kontaktá poštová adresa: Ing. Michal Lažo, ul. čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník
IČO: 420 895 57
DIČ: 202 290 29 26
bankový účet v SLSP, a.s.: číslo účtu: 0622732054/0900
štatutár združenia: Ing. Michal Lažo, predseda združenia
registrácia občianskeho združenia: MVSR zo dňa 7.10.2009, číslo spisu: VVS/1-900/90-344 43

počet členov: 22

 Výkonný výbor:    
      Ing. Michal Lažo, predseda združenia
      Mgr. Marián Mergeščík, pokladník
      Mgr. Štefan Cupák, člen
      Jozef Olejár, člen
      Stanislav Cuprišín, člen
 
Kontrolór: Mgr. Ján Kokinda

Kontaktný e-mail: lazo@mlaudit.sk